Skip to content

Nasza oferta

Oferta dotycząca wspólnot mieszkaniowych:

Obsługa administracyjna, rozliczeniowa, windykacyjna

 1. Prowadzenie ewidencji Właścicieli lokali i Najemców oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości.
 2. W przypadku sprawowania zarządu nieruchomością zawieranie w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych umów na dostawę wody, energii cieplnej, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości itp. W przypadku sprawowania administracji pomoc Zarządowi Wspólnoty w zawieraniu umów.
 3. Kontrola realizacji umów wymienionych w punkcie 2.
 4. Utrzymanie we właściwym porządku i czystości klatki schodowej, pomieszczeń wspólnych oraz chodnika i posesji.
 5. Przygotowanie planów gospodarczych bądź pomoc przy ich przygotowaniu (w zależności od powierzonej Zrzeszeniu funkcji).
 6. Przygotowanie, organizowanie i obsługa zebrań Wspólnoty bądź pomoc w tym zakresie.
 7. Reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej – stosownie do udzielonych przez nią w tym zakresie pełnomocnictw.
 8. Sporządzanie (bądź pomoc przy sporządzaniu – w zależności od powierzonej Zrzeszeniu funkcji) umów najmu dotyczących powierzchni wspólnej nieruchomości.
 9. Zawiadamianie członków Wspólnoty o należnych opłatach.
 10. Sporządzanie faktur, rachunków dla Najemców części wspólnych nieruchomości.
 11. Księgowanie wpłat dokonywanych na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, windykacja zadłużeń, przygotowywanie spraw do postępowania sądowego o zapłatę należności.
 12. Bieżące informowanie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej o zaległościach z tytułu opłat zarówno właścicieli lokali jak i Najemców.
 13. Organizowanie odczytów podliczników i liczników wody.
 14. Rozliczanie zaliczek wnoszonych przez Właścicieli z tytułu wody, energii cieplnej i innych mediów.
 15. Sporządzanie umów – zleceń, umów o dzieło, umów o pracę w przypadku zatrudniania przez Wspólnotę osób fizycznych i rozliczanie ich z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym

Obsługa bankowo – księgowa

 1. Dopełnienie czynności w sprawie nadania Wspólnocie numeru NIP-u i REGON.
 2. Otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek.
 3. Dokonywanie rozliczeń z dostawcami mediów.
 4. Prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej wpływów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną, mediów dostarczanym do mieszkań Właścicieli.
 5. Sporządzanie comiesięcznych informacji dotyczących wpływów oraz wydatków w celu bieżącej analizy finansowej.
 6. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych dla potrzeb Wspólnot i Urzędów Skarbowych wraz z deklaracją CIT-8.
 7. Dokonywanie rozliczeń wraz z pełną dokumentacją dotyczącą podatku VAT.
 8. Dokonywanie ubezpieczeń Wspólnot od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej.

Obsługa techniczna

 1. Dla prawidłowej i kompleksowej obsługi Właścicieli Domów i Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych – Zrzeszenie ZWiZD dysponuje Działem Technicznym, który prowadzi tzw. codzienną obsługę polegającą na prowadzeniu Książek Obiektu, wykonywaniu przeglądów technicznych budynku, zarówno rocznych jak i pięcioletnich w zakresie objętym przepisami Prawa Budowlanego. Do obsługi codziennej wliczamy również usuwanie wszelkiego typu niedociągnięć i awarii w funkcjonowaniu budynku i znajdujących się w nim instalacji. W sprawach bardziej znaczących pełnimy rolę Inwestora zastępczego określając zakres i koszt robót – dobierając równocześnie wykonawców określonej specjalności.

  • Organizujemy konkursy ofert i przetargi do wybrania najbardziej właściwego wykonawcy.
  • Pośredniczymy w opracowywaniu niezbędnych projektów technicznych, ekspertyz, opinii i inwentaryzacji technicznych.
  • Zawieramy umowy z wykonawcami robót pełniąc jednocześnie nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami wraz z ich odbiorem końcowym.
  • Jesteśmy w ścisłym kontakcie z całym szeregiem Zakładów Usługowych i Firm różnych specjalności, które zostały sprawdzone w działaniu i są godne rekomendowania.

  Warto przytoczyć, że wykonywane tą drogą prace budowlano – instalacyjne osiągają przerób roczny przekraczający 1 milion PLN.

  W zakres szerokiego asortymentu robót wchodzą i większe wahające się w granicach 25.000 – 200.000 PLN, takie jak:

  • wymiana pokryć dachowych z obróbką blacharską i przemurowaniem kominów;
  • modernizacja i wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
  • wykonanie nowych węzłów cieplnych;
  • wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych;
  • wymiana instalacji gazowej;
  • modernizacja instalacji elektrycznej;
  • remonty i wzmocnienia balkonów;
  • docieplenia budynków;
  • roboty izolacyjne ścian piwnicznych;
  • modernizacyjne roboty poszczególnych lokali.

  Przy stałej współpracy z Wykonawcami robót negocjujemy i uzyskujemy bardzo korzystne warunki pozwalające obniżyć koszt robót i w przypadku trudnej sytuacji finansowej nieruchomości – płatności ratalne.Zapewniamy pełnienie nadzorów we wszystkich branżach przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia.
0 +
Lat doświadczenia
0 +
Nieruchomości pod naszą opieką
0
wykwalifikowanych pracowników

Oferta dotycząca budynków prywatnych:

Oferta w zakresie najmu lokali

 1. Komisyjne, protokolarne przejmowanie i przekazywanie lokali mieszkalnych i użytkowych.
 2. Podejmowanie działań zmierzających do wynajmu zwolnionych lokali (ogłaszanie, udostępnianie lokali celem wizji lokalnej, uzgadnianie warunków najmu z zainteresowanymi stronami).
 3. Sporządzanie projektów umów najmu oraz aneksów do umów w zakresie wynikającym z umowy, bądź na podstawie wniosku Właściciela. – lokali mieszkalnych, – lokali użytkowych, – ścian pod reklamy, – dzierżawy terenu.
 4. Ustalanie i uzgadnianie z właścicielami wysokości czynszów za lokale mieszkalne zajmowane przez najemców na podstawie decyzji administracyjnych oraz ich aktualizacja (obecnie w okresach półrocznych).
 5. Ustalanie wysokości kosztów eksploatacyjnych lokali z uwzględnieniem cen (zaliczek) mediów i ich analiza dla potrzeb i na wniosek Współwłaścicieli, w oparciu o umowę Współwłaścicieli o korzystaniu z pożytków i ponoszeniu kosztów utrzymania nieruchomości.
 6. Aktualizacja danych najemców i użytkowników lokali mieszkalnych.
 7. Udział w eksmisjach komorniczych.
 8. Udział w komisyjnych wejściach do lokali nieudostępnionych dobrowolnie przez najemców.
 9. Wystawianie zaświadczeń dotyczących najmu na pisemny, uzasadnionywniosek zainteresowanych.
 10. Potwierdzenie wniosków mieszkaniowych o dotację.

Oferta w zakresie eksploatacji lokali

 1. Przygotowanie projektów umów w zakresie: – dostawy ciepła i ciepłej wody, – dostawy wody i odprowadzania nieczystości, – dostawy energii elektrycznej, – usług porządkowych, – konserwacji domofonów, – konserwacji dźwigów, – konserwacji anten i sieci TV, itp.
 2. Sporządzanie zamówień i ich aktualizacja na dostawę energii cieplnej oraz ustalenie sposobu jej podziału na lokale.
 3. Kontrolne odczyty wodomierzy głównych w budynkach: wody, ciepła i energii elektrycznej a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgłoszenie wymiany. W przypadku konieczności wymiany licznika udział w komisyjnym jego zdemontowania i odczycie niezbędnym do prawidłowego rozliczenia.
 4. Organizowanie odczytów podliczników wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych w okresach półrocznych w celu rozliczenia zużycia i wyrywkowa ich kontrola.
 5. Kompletowanie aktualnych odpisów z Ksiąg Wieczystych nieruchomości oraz innych dokumentów dotyczących własności. Ustalenie udziału we własności nieruchomości w oparciu o akty notarialne dotyczące własności i bieżąca ich aktualizacja.
 6. Występowanie do Urzędu Miasta o wypisy z ewidencji gruntów oraz innych dokumentów dotyczących usytuowania obiektu oraz infrastruktury technicznej.

Oferta w zakresie rozliczenia, windykacji i inkasa

 1. Ustalanie wysokości zaliczek na media i koszty eksploatacyjne oraz okresowe i ich rozliczenie.
 2. Sporządzanie w terminach określonych umowami rachunków bądź faktur dotyczących najmu lokali.
 3. Księgowanie wpłat dokonanych na konta ZWiZD.
 4. Analiza rachunków i faktur dotyczących obciążeń eksploatacyjnych nieruchomości
 5. Windykacja należności poprzez sporządzanie:
  • upomnień,
  • wezwań do zapłaty,
  • przygotowywanie ewentualnych ugód dotyczących spłaty,
  • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do skierowania sprawy do sądu o zapłatę, eksmisję.
 6. Uzgadnianie sald finansowych z najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych.

Obsługa bankowo – księgowa

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej wpływów i wydatków danej nieruchomości.
 2. Sporządzanie comiesięcznych informacji dotyczących wpływów i wydatków w celu bieżącej analizy finansowej.
 3. Dokonywanie rozliczeń z dostawcami mediów oraz innych tytułów dotyczących eksploatacji oraz robót remontowych danego budynku.
 4. Sporządzanie i przesyłanie comiesięcznej informacji podatkowej dotyczącej przychodów i kosztów według udziału we współwłasności.
 5. Rozliczanie podatku dochodowego z wynajmu lokali oraz podatku VAT wraz z prowadzeniem pełnej dokumentacji w tym sporządzanie comiesięcznych, obowiązujących deklaracji do Urzędów Skarbowych wraz z ich zapłatą z konta budynku.
 6. Dokonywanie ubezpieczeń budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej.